Zbiornik przeciwpożarowy – dlaczego ważny jest certyfikat CNBOP-PIB?

SD Tank spełnia wymogi prawa budowlanego

SD Tank jest pierwszą firmą w Polsce, która z wynikiem pozytywnym zakończyła Krajową Ocenę Techniczną i uzyskała Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych na:

Zbiorniki środków gaśniczych – do zastosowania w obiektach budowlanych –
Zbiorniki zapasu wody przeciwpożarowej, samonośne, pionowe, cylindryczne o pojemności całkowitej od 4 m3 do 6665 m3

Zbiorniki produkowane przez SD Tank, znakowane są znakiem „B” oraz posiadają Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych.

Przepisy z zakresu ochrony przeciwpożarowej w Polsce

Zbiorniki magazynowania wody przeciwpożarowej odgrywają kluczową rolę w ochronie przeciwpożarowej. Wymagania prawne regulujące ich właściwości użytkowe, aby zapewnić najwyższą jakość i bezpieczeństwo, są w Polsce konkretnie zdefiniowane.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym nakazuje, aby zbiorniki środków gaśniczych posiadały Krajową Ocenę Techniczną, Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i były oznaczone znakiem B.

Ustawa o wyrobach budowlanych określa zasady wprowadzania do obrotu lub udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku oraz określa właściwość organów w zakresie wykonywania zadań administracyjnych.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. szczegółowo reguluje sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz ich znakowanie. Zgodnie z tym rozporządzeniem, zbiorniki środka gaśniczego powinny spełniać określone wymagania, a ich właściwości użytkowe powinny być potwierdzone. Oznaczenie znakiem „B” jest zatem obowiązkowe dla tego rodzaju zbiorników, celem zapewnienia możliwie najlepszej ochrony przeciwpożarowej.

Rola CNBOP – Państwowego Instytutu Badawczego

Wyrób, który posiada certyfikat, wyniki badań oraz odpowiednią dokumentację jest sprawdzonym narzędziem służącym do realizacji celów ochrony zdrowia, życia, mienia i środowiska, co wpisuje się w misję Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Państwowego Instytutu Badawczego (CNBOP-PIB). Współpracuje on z jednostkami straży pożarnej, celem zapewnienia im odpowiedniego wyposażenia i narzędzi do skutecznego działania w sytuacjach awaryjnych. CNBOP-PIB bada, ocenia i certyfikuje wyroby takie jak zbiorniki środka gaśniczego, a także kontroluje ich producentów. Do wydawanych przez CNBOP-PIB certyfikatów należy Krajowa Ocena Techniczna i Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych.

Świadomy rozwój SD Tank

Wiemy jak ważną rolę pełnią nasze wyroby, dlatego czujemy się zobowiązani dostarczać sprawdzone, przebadane i zaaprobowane rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Proces uzyskania Krajowej Oceny Technicznej oraz Krajowego Certyfikatu Stałości Właściwości Użytkowych jest długotrwały i złożony. W SD Tank trwał wiele miesięcy i obejmował:

 1. Rozwój technologii produkcji, rozwinięcie procesów, a także zaplecza produkcyjnego.
 2. Rozbudowanie i uporządkowanie procedur oraz wszystkich pozostałych procesów w firmie.
 3. Badania laboratoryjne podzespołów i materiałów.
 4. Audyt CNBOP-PIB w siedzibie firmy, oceniający szczegółowo nie tylko nasz wyrób, ale także procesy mające wpływ na jego wytworzenie, m.in.:
 • funkcjonowanie zakładu produkcyjnego,
 • organizację produkcji, kontrolę produkcji oraz wyrobu gotowego,
 • odpowiedzialności i uprawnienia, kompetencje i szkolenia pracowników,
 • gospodarkę dokumentami i ich archiwizację, umożliwiającą analizę czynników wpływających na jakość wyrobu,
 • zakupy i kontrolę dostaw,
 • nadzorowanie wyposażenia kontrolno-pomiarowego,
 • reklamacje
 • pakowanie, transport, identyfikowalność i znakowanie wyrobu gotowego.

Gwarancja powtarzalnej jakości - kontrola CNBOP

Nasza świadoma polityka jakości, doświadczenie w branży i zaangażowanie, doprowadziły do uzyskania pozytywnej oceny ze strony CNBOP-PIB, poświadczonej certyfikatem stałości właściwości użytkowych. Dla naszych Klientów oznacza to gwarancję powtarzalnej jakości i najwyższy poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dzięki pozytywnej ocenie zgodności Użytkownik końcowy zyskuje pewność (poprzez potwierdzenie strony trzeciej) co do deklarowanych cech wyrobu.

Właśnie dlatego w SD Tank stworzyliśmy system, który zapewnia, że każdy zbiornik dostarczany przez naszą firmę jest tak samo wykonany i równie bezpieczny, a także spełnia wysokie wymagania oceny auditorów CNBOP-PIB, kontrolujących naszą produkcję raz w roku, celem podtrzymania wydanego certyfikatu.

Zobacz certyfikat

Unia Europejska
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) aby dowiedzieć się wiecej kliknij tutaj
Copyright © 2024 - SD Tank